مشارکت انحصاری

مشارکت انحصاری

AngelBiss از سال 2017 به سرعت توزیع کنندگان را در سطح جهان گسترش می دهد. در اینجا برخی از توزیع کنندگان تنها وجود دارد.

برای غلظت اکسیژن:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

هند

عراق

مالزی

تایلند

نپال

دستگاه مکش

Thailand
Pakistan
Iraq

تایلند

پاکستان

عراق

توزیع استراتژیک

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

هند

عراق

مالزی

هلند

اوکراین