ازن

  • Oxygen Generator Ozone

    اکسیژن ساز ازن

    محلول غلیظ کننده های اکسیژن AngelBiss در ژنراتور ازن. غلظت اکسیژن AngelBiss می تواند با تأمین اکسیژن به مولد ازن ، اکسیژن را به ازن تبدیل کند. ازن نقش مهمی در عقیم سازی ، از بین بردن بو ، نگهداری مواد غذایی و تصفیه آب دارد.